Polityka prywatności i plików cookies sklepu internetowego loft-ya.pl

 

Niniejszy dokument określa warunki przetwarzania danych osobowych

(zwanych dalej również „danymi”) i plików cookies w obszarze sklepu

internetowego loft-ya.pl, prowadzonego za pośrednictwem strony

internetowej, udostępnionej pod adresem URL: loft-ya.pl, zwanej dalej

„Sklepem”.

 

§1. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM DANYCH

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Sklepu

jest Mirosław Korcz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą

LOFTYA FURNITURE Mirosław Korcz, z siedzibą w Jedlnia-Letnisko

(26-630) przy ul. Słupicka 26 zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i

Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra

Rozwoju, pod numerem NIP 7961100203 oraz REGON 670160035.

Z Administratorem danych można się skontaktować pod numerem

telefonu: +48 604 949 598 oraz przy użyciu adresu e-mail: kontakt@loftya.pl.

 

§2. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE

Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o podstawie prawnej ich

przetwarzania. Wynika ona z przepisów RODO (Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnego rozporządzenia o ochronie

danych). Gdy informujemy o:

6 pkt 1 lit. a) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe

na podstawie otrzymanej zgody,

6 pkt 1 lit. b) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe,

ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia

działań przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie,

6 pkt 1 lit. c) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w

celu wypełnienia obowiązku prawnego,

6 pkt 1 lit. f) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w

celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów.

 

§3. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAWARCIA I REALIZACJI UMÓW, EWENTUALNEGO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ OBRONY PRZED NIMI

1. Możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu realizacji

zawartej z Tobą umowy. Jednak jeszcze przed jej zawarciem,

możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu podjęcia

działań na Twoje żądanie. Przetwarzanie tych danych odbywa się

na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO.

2. W trakcie realizacji umowy oraz po jej wykonaniu przetwarzamy

dane osobowe jej strony w celu ewentualnego rozpatrywania

roszczeń, a także ich dochodzenia. Naszym prawnie uzasadnionym

interesem jest przykładowo możliwość udzielenia odpowiedzi na

ewentualną reklamację, do czego jesteśmy zobowiązani na

podstawie odrębnych przepisów prawa cywilnego. W takim

przypadku będziemy przetwarzać dane osobowe w oparciu o

prawnie uzasadniony interes, jakim jest obrona przed ewentualnymi

roszczeniami lub ich dochodzenie. Przetwarzanie tych danych

odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.

3. Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do

realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu

przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów

prawa.

4. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do

przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu

nadzorczego. W sytuacji przetwarzania danych w celu określonym

w pkt 3, masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich

przetwarzania.

5. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych

danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej realizację.

6. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usługi

poczty elektronicznej, dostawca usług IT, dostawcy usług

przewozowych, dostawca usług prawnych, doradczych i

windykacyjnych oraz inni dostawcy usług, z których korzystamy w

ramach oznaczonego celu.

§4. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU MARKETINGU

BEZPOŚREDNIEGO ORAZ O PROFILOWANIU

1. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu marketingu

bezpośredniego. Dzieje się to na przykład wówczas, gdy

odpowiadamy na Twoją wiadomość, przedstawiając szczegóły

naszej oferty.

2. W celu marketingu bezpośredniego możemy korzystać z

profilowania, polegającego na zautomatyzowanym podejmowaniu

decyzji o wyświetleniu Tobie reklam. Decyzja ta jest podejmowana

na podstawie podejmowanych przez Ciebie czynności w Sklepie, a

w szczególności na podstawie zawartych umów lub przeglądanych

stron. W praktyce, profilowanie wspomaga użyteczność naszego

Sklepu, pozwalając na zaprezentowanie Tobie treści, które

potencjalnie mogą Ciebie interesować.

3. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit.

f) RODO.

4. Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu niezbędnego dla

celu realizacji.

5. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do

przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu

nadzorczego.

6. Masz prawo nie podlegać profilowaniu, chyba że wyraziłeś na to

zgodę. Jednak wówczas, podstawą przetwarzania Twoich danych

będzie udzielona zgoda (art. 6 pkt 1 lit a) RODO), którą możesz

cofnąć w dowolnym momencie. Wówczas także, Twoje dane będą

przetwarzane do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

7. Podanie tych danych jest dobrowolne, a brak podania tych danych

uniemożliwi realizację bezpośrednich działań marketingowych.

8. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usług

IT, dostawca usługi poczty elektronicznej i dostawca komunikatora

dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

§5. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAPEWNIENIA

BEZPIECZEŃSTWA

1. Od momentu, gdy uruchamiasz naszą stronę internetową, w celu

zapewnienia bezpieczeństwa usług przetwarzamy takie dane, jak:

publiczny adres IP urządzenia, z którego nadeszło zapytanie,

typ i język przeglądarki,

data i godzina zapytania,

liczba wysyłanych przez serwer bajtów,

adres URL uprzednio odwiedzonej strony, w przypadku, gdy

odwiedziny nastąpiły przy użyciu tego odnośnika,

informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji zapytania.

2. Naszym prawnie uzasadnionym interesem w tym przetwarzaniu jest

prowadzenie dzienników zdarzeń serwera i zabezpieczanie Sklepu

przed potencjalnymi atakami hakerskimi i innymi nadużyciami. W

tym, możliwość ustalenia adresu IP osoby wykonującej

niedozwoloną czynność w obszarze Sklepu, taką jak próba łamania

zabezpieczeń, czy publikacja treści zabronionych, czy próby

niedozwolonych działań z użyciem naszych serwerów.

3. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit.

f) RODO.

4. Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do

realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu

przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów

prawa.

5. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia

skargi do organu nadzorczego.

6. Podanie tych danych jest warunkiem korzystania ze Sklepu. Brak

podania tych danych uniemożliwi korzystanie ze Sklepu.

7. Odbiorcą tych danych jest nasz hostingodawca i dostawca usług IT.

§6. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH

Przetwarzając dane osobowe, korzystamy z usług zewnętrznych. Dlatego

odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty trzecie.

Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o tych odbiorcach, jednak

z uwagi na prymat czytelności komunikatu, czynimy to skrótowo. Dlatego

niniejszym wyjaśniamy, że gdy informujemy o poszczególnych

kategoriach odbiorców, są to następujące podmioty:

Dostawca usług przewozowych / kurierzy: POLKURIER.PL, Kaliska

35a/21, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Dostawca usług IT: OVH Sp. z o.o, ul. Swobodna 1, 50-088

Wrocław.

Hostingodawca: OVH Sp. z o.o, ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław.

Dostawca usług poczty elektronicznej: OVH Sp. z o.o, ul. Swobodna

1, 50-088 Wrocław.

Dostawca komunikatora: Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park,

CA 94025, Stany Zjednoczone.

Dostawca usług prawnych / doradczych / windykacyjnych – ci

usługodawcy są ustanawiani indywidualnie, w przypadku powstania

każdorazowego zapotrzebowania.

§7. INFORMACJE O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

1. Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, Twoje

dane osobowe mogą być przekazywane poza strefę Europejskiego

Obszaru Gospodarczego, mianowicie do kraju: Stany Zjednoczone

Ameryki (USA).

2. Komisja Europejska ustaliła, że niektóre kraje spoza Europejskiego

Obszaru Gospodarczego (EOG) należycie chronią dane osobowe.

3. Ponieważ kraj, do którego przekazujemy dane osobowe nie został

uznany za kraj bezpieczny, przekazywanie danych odbywa się w

oparciu o umowę, zawierającą standardowe klauzule ochrony

danych, przyjęte przez Komisję Europejską.

§8. BEZWZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ

PRZETWARZANE

Gdy piszemy o uprawnieniach związanych z przetwarzaniem Twoich

danych osobowych, odnosimy się do niżej opisanych uprawnień.

Możliwość skorzystania z poniższych uprawnień jest niezależna od

podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

Prawo dostępu do danych

Masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy

dotyczące Ciebie dane osobowe. Jeżeli tak jest, masz prawo do

uzyskania dostępu do tych danych, a także otrzymania dodatkowych

informacji o:

celach przetwarzania,

kategoriach odnośnych danych,

odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub

zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach

trzecich lub organizacjach międzynarodowych,

w miarę możliwości planowanym okresie przechowywania danych,

a gdy nie będzie to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu,

prawie do żądania od nas sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec takiego

przetwarzania, a także o prawie wniesienia skargi do organu

nadzorczego,

źródle danych, jeżeli Twoje dane nie zostały zebrane od Ciebie,

zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

oraz o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i

przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Ciebie.

Po otrzymaniu takiego żądania, jesteśmy zobowiązani dostarczyć kopię

danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeżeli takie żądanie

wpływa drogą elektroniczną i jeżeli nie otrzymamy innego zastrzeżenia,

informacji udzielimy również drogą elektroniczną.

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących

Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem

celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych

danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego

oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym)

Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących

Ciebie danych osobowych. Mamy wówczas obowiązek bez zbędnej

zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących

okoliczności:

cofnęłaś/cofnąłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych

osobowych i nie mamy innej podstawy ich przetwarzania,

wniosłaś/eś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących

Ciebie danych,

Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się

z obowiązku prawnego,

Twoje dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług

społeczeństwa informacyjnego.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania w następujących

przypadkach:

gdy kwestionujesz prawidłowość danych – na okres pozwalający

nam sprawdzić ich prawidłowość,

przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się

usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich

wykorzystywania,

nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania,

ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony

roszczeń,

wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – do

czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej

stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie

Masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie

na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje

wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie

wpływa.

Prawo nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:

jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą, a

nami,

jest dozwolona prawem Unii lub prawem Rzeczypospolitej Polskiej i

które przewiduje właściwe środki ochrony Twoich praw, wolności i

prawnie uzasadnionych interesów, lub

opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie.

Prawo do wniesienia skargi

Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich

danych osobowych, do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00,

fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

§9. WZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Gdy piszemy o uprawnieniach związanych z przetwarzaniem Twoich

danych osobowych, odnosimy się do niżej opisanych uprawnień.

Możliwość skorzystania z nich jest każdorazowo zależna od podstawy

prawnej przetwarzania danych osobowych.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie

udzielonej zgody na to, masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w

dowolnej chwili. Naturalnie, cofnięcie udzielonej zgody nie wpływa na

zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać dostarczone nam przez siebie swoje dane

osobowe, w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie

nadającym się do odczytu maszynowego. Masz również prawo przesłać

te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony,

jeżeli przetwarzanie odbywa się:

na podstawie zgody lub na podstawie umowy, oraz

w sposób zautomatyzowany.

Wykonując prawo do przenoszenia danych, masz prawo żądania, by

dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu

administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to nie może

niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Prawo do sprzeciwu

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art.

6 pkt 1 lit. f) RODO, masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania

tych danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba

że wykażemy istnienie:

ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, przy

czym podstawy te muszą być nadrzędne wobec interesów, praw i

wolności Twojej osoby, lub

podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Także jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych

osobowych do celów marketingu bezpośredniego, wówczas nie

będziemy mogli przetwarzać ich do takich celów.

§10. PLIKI COOKIES – WPROWADZENIE

Strona internetowa Sklepu wykorzystuje pliki cookies. Są to powszechnie

stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i

zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie,

smartfonie) używanym podczas odwiedzania Sklepu. Informacje te są

przesyłane są do pamięci używanej przeglądarki, która wysyła je z

powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies

możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału.

Pod względem celów stosowania plików cookies, rozróżniamy ich trzy

kategorie:

Pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu

oraz jego funkcjonalności, np. pliki cookies uwierzytelniające lub

zabezpieczające. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu,

korzystanie ze Sklepu będzie niemożliwe.

Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych

przez Ciebie ustawień i dostosowanie Sklepu do Twoich potrzeb i

preferencji, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki,

wyglądu strony internetowej. Pozwalają one nam na poprawę

funkcjonalności i wydajności Sklepu. Bez ich zapisania na Twoim

urządzeniu, korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu będzie

ograniczone.

Pliki biznesowe – do tej kategorii należą np. cookies reklamowe.

Umożliwiają one dostosowanie reklam wyświetlanych w Sklepie lub

poza nim do Twoich preferencji. Bez ich zapisania na Twoim

urządzeniu, korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu może

być ograniczone.

Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików

cookies:

pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji,

pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji.

Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies,

wyodrębniamy:

nasze pliki cookies,

pliki cookies podmiotów trzecich.

§11. PLIKI COOKIES ADMINISTRATORA DANYCH

Administrowane przez nas pliki cookies pozwalają na:

uwierzytelnianie dostępu,

utrzymywanie sesji po zalogowaniu,

zabezpieczanie Sklepu przed atakami hakerskimi,

„zapamiętywanie” przez przeglądarkę zawartości pól uzupełnianych

formularzy (opcjonalnie),

„zapamiętywanie” przez przeglądarkę pozycji dodanych do koszyka,

dostosowanie zawartości stron internetowych Sklepu do Twoich

preferencji.

Dzięki temu korzystanie z funkcjonalności Sklepu staje się łatwiejsze i

przyjemniejsze.

§12. PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH

Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane

polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez ten podmiot.

GOOGLE

Wykorzystujemy pliki cookies administrowane przez Google Inc. 1600

Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w

ramach usług:

Google Ads – pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości

kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google

Ads,

Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii

reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Ads, a także

na badanie zachowań i ruchu użytkowników oraz sporządzanie

statystyk ruchu.

Zbierane przez Google Inc mają charakter anonimowy i zbiorczy. W

szczególności nie zawierają cech identyfikujących (rozumianych jako

dane osobowe) użytkowników Sklepu. Korzystając z wymienionych usług

zbieramy takie dane jak źródła pozyskania użytkowników odwiedzjących

Sklep, a także oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu, informacje

na temat używanych przez nich urządzeń i przeglądarek, adres IP,

domenę, dane demograficzne (wiek, płeć), zainteresowania i dane

geograficzne.

Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane

polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty.

Aktualne zasady podmiotów trzecich w tym zakresie, można znaleźć tutaj:

https://www.e-regulaminy.pl/biuletyn/polityki-prywatnosci-i-plikowcookies/.

§13. ZGODA NA UŻYWANIE PLIKÓW COOKIES I ZARZĄDZANIE NIMI

Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna i może zostać

cofnięta w każdym czasie. Należy jednak pamiętać, że brak zgody na

wykorzystywanie niektórych plików cookies może spowodować

ograniczenia w korzystaniu ze Sklepu i jego funkcjonalności, a nawet

uniemożliwić to korzystanie.

Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies może nastąpić:

za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w

wykorzystywanym przez użytkownika telekomunikacyjnym

urządzeniu końcowym,

poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu

zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie

zapoznania się z jego warunkami.

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają

umieszczanie plików cookies i innych informacji na urządzeniu

końcowym. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie tych plików,

konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej.

Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej

przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób

zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania.

Aktualne zasady zarządzania plikami możesz znaleźć w ustawieniach

stosowanej przeglądarki internetowej, a także tutaj: https://www.eregulaminy.

pl/biuletyn/polityka-cookies-obsluga/.

§14. PAMIĘĆ PODRĘCZNA

Kiedy korzystasz ze strony internetowej Sklepu, możemy w sposób

automatyczny korzystać z pamięci podręcznej zainstalowanej w Twoim

urządzeniu. W ramach pamięci lokalnej, możliwe jest przechowywanie

danych międzysesyjnie, tj. pomiędzy kolejnymi odwiedzinami strony

internetowej Sklepu. Celem korzystania z pamięci podręcznej jest

przyspieszenie korzystania ze Sklepu, poprzez wyeliminowanie sytuacji,

w której te same dane byłyby wielokrotnie pobierane ze Sklepu,

obciążając tym samym łącze internetowe użytkownika. Pamięć podręczna

może również przechowywać takie dane jak hasło do logowania.

§15. TAGI PIXELOWE

Wykorzystujemy stosowaną przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo

Park, CA 94025, Stany Zjednoczone technologię tagów pikselowych. Są

to elementy publikowane w treściach cyfrowych i umożliwiają

rejestrowanie informacji np. o aktywności realizowanej na stronie

internetowej, a także ocenę skuteczności reklam. Zarządzanie tagiem

pixelowym Facebook Inc. jest możliwe za pośrednictwem serwisu

Facebook, w jego panelu użytkownika. Więcej informacji w tym zakresie,

znajdziesz tutaj: https://www.e-regulaminy.pl/biuletyn/polityki-prywatnoscii-

plikow-cookies/.

§16. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH LUB OPROGRAMOWANIA

Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub

oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na

tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki

prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy zapoznanie się z

polityką prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po

wejściu na nie lub przed ich instalacją.

§17. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

1. Polityka prywatności i plików cookies wchodzi w życie w dacie

opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

2. Zmiana Polityki prywatności i plików cookies następuje poprzez

publikację jej nowej treści na stronie internetowej Sklepu.

3. Informację o zmianie Polityki prywatności i plików cookies

publikujemy w obszarze strony internetowej Sklepu, nie później niż

w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego

nowego brzmienia.

 

 

Aktualizuję…
  • Brak produktów w koszyku.