REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ loft-ya.pl

§1. Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami

powszechnie obowiązującego prawa.

2. Świadczenie Usług odbywa się za pośrednictwem strony

internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

3. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie

internetowej Sklepu oraz może udostępniać go w Koncie Klienta lub

zamieszczać w załączeniu do wiadomości e-mail, zawierających

oświadczenia o przyjęciu ofert Klientów. Klienci mogą w dowolnym

czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i

odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.

4. Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią

oferty Sprzedawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, a

jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy,

zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.

5. W celu korzystania ze Sklepu, konieczne jest dysponowanie przez

Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci

Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w

wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox,

Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript, a

także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty

elektronicznej.

6. Korzystanie ze Sklepu może wiązać się z poniesieniem przez

Klienta kosztów opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz

transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem

telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Klient.

§2. Rejestracja konta w sklepie

1. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Klienta zostaje

zawarta na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez

Sprzedawcę rejestracji Konta Klienta.

2. Przedmiotem niniejszej Usługi prowadzenia Konta Klienta jest

udostępnienie panelu Konta Klienta, umożliwiającego m. in.

zarządzanie danymi Klienta i zamówieniami.

3. Aby utworzyć Konto Klienta, należy dokonać dobrowolnej i

bezpłatnej rejestracji. Następuje ona poprzez wypełnienie i

wysłanie do Sprzedawcy formularza rejestracyjnego, który jest

udostępniony w obszarze strony internetowej Sklepu.

4. Warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego

jest uzupełnienie jego wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie

opcjonalnych pól, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i

dotyczących Klienta danych lub informacji.

5. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie

jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć, iż zapoznał się z

Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

6. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie

jego właściwego, Klient może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża

zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w celach

marketingowych przez Sprzedawcę.

7. Sprzedawca informuje, iż cele marketingowe wskazane powyżej,

mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Sprzedawcę

informacji handlowych, przy użyciu danych kontaktowych Klienta.

Zgoda, o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej

chwili.

8. Wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy następuje przy

użyciu funkcjonalności Sklepu i za jego pośrednictwem.

9. Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po jego utworzeniu, a

następnie zalogowaniu przy użyciu właściwego loginu i hasła.

10. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta

Klienta może zostać dokonane bez podania przyczyny i w

dowolnym czasie, przy użyciu jego funkcjonalności lub poprzez

wysłanie oświadczenia Klienta w tym przedmiocie do Sprzedawcy,

np. poprzez wiadomość e-mail lub list.

§3. Podstawowe funkcjonalności sklepu

1. Sprzedawca udostępnia Klientom następujące podstawowe

funkcjonalności Sklepu:

1. udostępnienie formularza kontaktowego,

2. udostępnienie wyszukiwarki Towarów,

3. wprowadzenie opinii o Towarze,

4. dodanie Towaru do listy życzeń,

5. udostępnienie oferty reklamowej Towaru w mediach

społecznościowych,

6. udostępnienie mapy.

2. Aby skorzystać z funkcjonalności formularza kontaktowego, należy

uzupełnić jego obligatoryjne pola, wprowadzić żądaną treść, a

następnie nadać wiadomość do Sprzedawcy. Sprzedawca udzieli

odpowiedzi niezwłocznie, przy użyciu funkcjonalności Sklepu,

telefonicznie albo drogą elektroniczną, poprzez wysłanie

wiadomości e-mail.

3. Aby wyszukać Towary w Sklepie, należy wprowadzić w obszarze

wyszukiwarki Sklepu żądaną treść, a następnie ją zatwierdzić.

Funkcjonalność umożliwia przeszukiwanie zasobów Sklepu przy

użyciu słów kluczowych wprowadzonych przez Klienta. Dodatkowo,

funkcjonalność może umożliwiać przeprowadzenie wyszukiwania

zaawansowanego w zakresie wybranych kryteriów.

4. Aby wprowadzić opinię o Towarze, należy skorzystać z formularza

opinii, poprzez uzupełnienie jego obligatoryjnych pól oraz

wprowadzenie deklarowanej oceny lub treści. Funkcjonalność może

umożliwiać wystawienie oceny w oznaczonej skali.

5. Aby skorzystać z funkcjonalności dodania Towaru do listy życzeń,

należy po uprzednim zalogowaniu do Konta Klienta, dodać Towar

do listy życzeń. Przedmiot funkcjonalności stanowi czasowe

zapisanie w pamięci Konta Klienta, strony internetowej zawierającej

ofertę reklamową Towaru.

6. Aby skorzystać z funkcjonalności udostępnienia oferty reklamowej

Towaru w mediach społecznościowych, należy użyć przycisków

przypisanych do tych mediów, opublikowanych w obszarze oferty

reklamowej Towaru. W celu skorzystania z tej funkcjonalności,

wymagane jest posiadanie konta użytkownika w wybranych

mediach społecznościowych.

7. Aby skorzystać z funkcjonalności mapy, należy wyświetlić stronę

internetową zawierającą mapę. Funkcjonalność umożliwia

uzyskanie podglądu lokalizacji siedziby Sprzedawcy.

8. Korzystanie z niektórych z wymienionych funkcjonalności może

wymagać posiadania Konta Klienta i zalogowania do niego.

Sprzedawca zastrzega możliwość czasowego wyłączenia lub

wprowadzenia nowych funkcjonalności.

§4. Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu

1. Zamówienia na Towary można składać za pośrednictwem strony

internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę,

przy użyciu funkcji Koszyk. Po skompletowaniu listy zamówień

Towarów, w obszarze Koszyka Klient przechodzi do realizacji

zamówienia.

2. Po skompletowaniu listy zamówień Towarów, w obszarze Koszyka

Klient wprowadza lub wybiera:

1. informacje rozliczeniowe,

2. informacje o dostawie, zawierające sposób i adres

Dostarczenia,

3. metodę płatności.

3. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta poprzez

wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za

zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w

szczególności kosztami Dostarczenia i płatności.

4. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie właściwego

przycisku w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy

przez Klienta oferty zawarcia umowy Sprzedaży Towarów ujętych w

zamówieniu.

5. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie

właściwego pola kontrolnego, Klient powinien oświadczyć, iż

zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

6. Złożone zamówienie może zostać zmienione przez Klienta do

momentu otrzymania informacji o nadaniu Towarów przez

Sprzedawcę.

7. Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie,

anulowanie w części, rozszerzenie o dodatkowe Towary, zmianę

adresu Dostarczenia.

8. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości

przyjęcia zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją

powodujących. Udzielenie tej informacji następuje drogą

telefoniczną lub elektroniczną. Informacja może stanowić

odrzucenie oferty w całości albo zawierać następujące propozycje

modyfikacji zamówienia:

1. odrzucenie oferty w części niemożliwej do zrealizowania, co

skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,

2. dokonanie podziału Towarów podlegających Dostarczeniu na

część, której Dostarczenie jest możliwe oraz część, której

Dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje

przeliczeniem wartości zamówienia.

9. Przyjęcie oferty Klienta dokonane przez Sprzedawcę z

zastrzeżeniem zmiany, o której stanowi pkt powyższy poczytuje się

za nową ofertę, wymagającą przyjęcia przez Klienta w celu

zawarcia umowy Sprzedaży.

10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę następuje

poprzez niezwłoczne przesłanie wiadomości e-mail. Wiadomość ta

zawiera ustalone przez strony warunki zawartej umowy Sprzedaży,

a także dane wprowadzone przez Klienta w formularzu zamówienia,

w celu umożliwienia wykrycia błędów w nich występujących. W

przypadku wykrycia takiego błędu, Klient może powiadomić

Sprzedawcę o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze

wskazaniem poprawnych danych.

11. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z

przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia umowy Sprzedaży,

złożonej przez Klienta.

§5. Sprzedaż

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów Usługę Sprzedaży

Towarów na odległość.

2. Przedmiot umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Sprzedawcy

do przeniesienia na Klienta własności Towarów i wydania ich, oraz

zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów i zapłaty Sprzedawcy

ceny Towarów.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii

promocyjnych, polegających w szczególności na obniżeniu ceny

Towarów lub Usług do określonego terminu lub wyczerpania

zapasu Towarów podlegających promocji.

4. Zawierając umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do

Dostarczenia Klientowi Towarów bez wad.

5. Zawarcie umowy Sprzedaży następuje w chwili potwierdzenia

przyjęcia zamówienia Klienta przez Sprzedawcę.

6. Wydanie Towarów następuje w czasie podanym w opisie Towaru.

7. Czas realizacji wydania Towarów może ulec zmianie w przypadku

zmiany zamówienia przez Klienta.

8. Wydanie Towarów odbywa się:

1. w przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia za

pośrednictwem Przewoźnika, w Dni robocze pod adres

podany przez Klienta,

2. w przypadku wyboru odbioru osobistego Towarów przez

Klienta, w siedzibie Sklepu w Dniach roboczych, po

wcześniejszym kontakcie.

9. Szczegółowe informacje w przedmiocie dostępnych metod

Dostarczenia, Przewoźników oraz związanych z nimi kosztów, są

opublikowane na stronie internetowej Sklepu, a Klient jest o nich

informowany w trakcie procesu składania zamówienia.

10. Wydanie Towarów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu

zapłaty przez Klienta.

11. Potwierdzenie wydania Towarów Przewoźnikowi w celu ich

Dostarczenia, może zostać dokonane poprzez przesłanie

wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.

12. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy

przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.

13. W przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia za

pośrednictwem Przewoźnika, zaleca się, aby dostarczona przesyłka

została zbadana przez Klienta przy obecności Przewoźnika.

14. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo

żądać od Przewoźnika sporządzenia właściwego protokołu.

§6. Płatności

1. Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie

cennika Towarów, znajdującego się na stronie internetowej

Sprzedawcy w chwili zamówienia Towaru.

2. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu przy danym Towarze

są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość

podatku VAT, natomiast nie zawierają kosztów Dostarczenia

Towaru i wybranej formy płatności.

3. Koszty transakcji i Dostarczenia Towaru ponosi Klient.

4. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed

złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu Dostarczenia

Towarów oraz płatności, obejmuje cenę za zamówione Towary

wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami

pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i transakcji.

5. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta.

6. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności z tytułu

świadczonych Usług Sprzedaży:

1. gotówką przy odbiorze za pobraniem od Przewoźnika,

2. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy o

numerze: 14114020040000330278928508,

7. Termin płatności należności przypada na chwilę wydania Towaru.

8. Klient jest zobowiązany do uiszczenia płatności:

1. w chwili wydania Towaru – w przypadku wyboru metody

płatności gotówką,

2. w terminie 7 dni – w przypadku wyboru metody płatności

przelewem tradycyjnym.

9. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie

później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w

przypadku:

1. odstąpienia od umowy przez Konsumenta,

2. rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia

opłaconego przed realizacją,

3. uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem

reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie

powszechnie obowiązujących przepisów.

10. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu

płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji,

chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się

dla niego z żadnymi kosztami.

11. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez

Klienta dodatkowych kosztów Dostarczenia Towarów, jeżeli Klient

wybrał sposób Dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły

sposób Dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

§7. Gwarancje

1. Towary mogą być objęte gwarancją Sprzedawcy, producenta lub

dystrybutora.

2. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia

gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia

Klienta w przypadku, gdy Towar nie ma właściwości określonych w

tym oświadczeniu.

3. Wraz z Towarem objętym gwarancją, Sprzedawca wydaje Klientowi

dokument gwarancyjny.

§8. Reklamacje

1. Reklamacje mogą być składane z tytułu rękojmi lub gwarancji, w

przypadku jej udzielenia.

2. W przypadku objęcia Towaru gwarancją, Klient jest uprawniony do

reklamowania Towaru przy zastosowaniu uprawnień wynikających

z gwarancji, poprzez zgłoszenie reklamacji za pośrednictwem

Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta. W razie wykonywania

przez Konsumenta uprawnień z gwarancji, bieg terminu do

wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem

zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od

dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających

z gwarancji albo bezskutecznego upływu na ich wykonanie.

3. Prawo do korzystania z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi

przysługuje niezależnie od ewentualnych uprawnień wynikających

z gwarancji. Wykonanie ewentualnych uprawnień z gwarancji nie

wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

4. Zgłoszenie reklamacji z tytułu rękojmi może zostać dokonane listem

lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny

Sprzedawcy. Można je wnieść przy użyciu formularza, którego wzór

stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. W treści składanej reklamacji z tytułu rękojmi, zaleca się

zamieszczenie:

1. danych kontaktowych Konsumenta, które posłużą udzieleniu

odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z

nią związanej,

2. numeru rachunku bankowego Konsumenta, który posłuży

zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej

okoliczności,

3. opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych Konsumenta.

6. W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru, w

celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Konsument jest

obowiązany dostarczyć lub przesłać reklamowany Towar na adres

Sprzedawcy, na jego koszt. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub

sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru byłoby nadmienię

utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić Towar

Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

7. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje z tytułu:

1. rękojmi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia,

2. ewentualnej gwarancji, w terminie określonym w warunkach

gwarancyjnych.

8. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia

otrzymanej reklamacji:

1. z tytułu rękojmi drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w

zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego

metody wniesienia reklamacji,

2. z tytułu ewentualnej gwarancji w sposób określony w

warunkach gwarancyjnych.

9. W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru, który

po rozpoznaniu reklamacji podlega przesłaniu do Konsumenta,

Sprzedawca dostarczy lub prześle Towar na adres Konsumenta.

10. Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją z tytułu rękojmi

nastąpi przy użyciu metody przelewu na rachunek bankowy albo

przekazem pocztowym, zgodnie z wolą Konsumenta.

11. Stosowanie prawa rękojmi zostaje wyłączone w stosunku do

Klientów niebędących Konsumentami.

§9. Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń

1. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia

roszczeń:

1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej

umowy Sprzedaży do stałego polubownego sądu

konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,

którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za

pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i

Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL

https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,

2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w

sprawie polubownego zakończenia sporu między

Konsumentem, a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora

Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość

można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony

Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL

https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,

3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika

konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań

statutowych należy ochrona konsumentów,

4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy

internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL

http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr

524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego

systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany

rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

2. Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady

dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na

stronach internetowych podmiotów wymienionych w pkt 1.

3. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z

pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz

szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie

internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

dostępnej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl.

§10. Odstąpienie od umowy

1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14

dni od umowy, w tym od umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem norm

wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od umowy,

stanowiącego załącznik do Regulaminu.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w

odniesieniu do umowy Sprzedaży Towaru nieprefabrykowanego,

wyprodukowanego według specyfikacji Konsumenta lub służącego

zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

3. W pozostałych przypadkach Konsument może odstąpić od umowy,

składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi

załącznik do Regulaminu.

4. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w

którym Konsument odstąpił od umowy, ma on obowiązek zwrócić

Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez

Sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru

przed jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w

przypadku, gdy Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze

Towar.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do odebrania Towaru na swój koszt,

gdy ze względu na jego charakter nie można odesłać Towaru w

zwykły sposób pocztą, a jednocześnie Towar został Dostarczony

Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili

zawarcia umowy Sprzedaży.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości

Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób

wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i

funkcjonowania Towaru.

7. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.

Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy

zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

§11. Przetwarzanie danych oraz plików cookies

1. Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych znajdują

się w Polityce prywatności i plików cookies Sklepu.

2. Informacje o stosowanych plikach cookies znajdują się w Polityce

prywatności i plików cookies Sklepu.

§12. Warunki licencyjne

1. Sprzedawca udziela na rzecz Klientów korzystających ze Sklepu

nieodpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego i w

celu umożliwienia korzystania ze Sklepu, z zachowaniem

niniejszych warunków.

2. Nazwa Sklepu, projekt graficzny Sklepu, struktura Sklepu, Sklep,

kod źródłowy lub skompilowany Sklepu, strony internetowe służące

do obsługi Sklepu oraz wszelkie dokumenty opracowane przez

Sprzedawcę w związku z udostępnieniem Sklepu, włączając w to

również powiązane utwory, w tym Regulamin oraz inne dokumenty

lub wiadomości przesyłane w związku ze świadczeniem usług,

stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.

Sprzedawca nie przenosi na Klienta praw autorskich majątkowych

do Sklepu ani żadnych utworów stanowiących jego część, ani

uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie

rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów

lub Sklepu i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych

praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.

3. Prawo do używania Sklepu i powiązanych z nim utworów,

obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i

odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu

i czasie przez siebie wybranym oraz dostęp i wyświetlenie za

pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie

przez siebie wybranym.

4. Klient nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać

utworów ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów

pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian utworów, usuwać

informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą

pojawić się w obszarze utworów, wykorzystywać utworów w celach

naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego lub

normy etyczne i moralne.

5. Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i

niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości Sklepu i

powiązanych z nim utworów. Sprzedawca zachowuje wyłączne

prawa do decydowania o zachowaniu integralności Sklepu.

6. Publikując w Sklepie dowolne treści a w szczególności: komentarze

lub opinie, Klient udziela na rzecz Sprzedawcy nieodpłatnej,

nieograniczonej w czasie, nieograniczonej terytorialnie i

niewyłącznej licencji w zakresie ich wykorzystania na

następujących polach eksploatacji: publikacja w obszarze strony

internetowej Sklepu, zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia

telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia

telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z

zachowaniem prawa do udzielania sublicencji o której stanowią

punkty powyżej, w celu umożliwienia Klientom korzystania ze

Sklepu.

7. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie do

Sklepu lub za jego pośrednictwem, treści:

1. bezprawnych,

2. mogących wprowadzić w błąd innych Klientów,

3. naruszających dobra osobiste Klientów, Sprzedawcy lub osób

trzecich,

4. powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne lub

naruszające dobre obyczaje, w szczególności: treści

pornograficznych, treści propagujących używanie narkotyków

lub nadmierne spożywanie alkoholu, treści nawołujących do

rasizmu, ksenofobii lub szerzenia nienawiści.

8. Sprzedawca jest uprawniony do usunięcia lub moderacji treści,

które naruszają postanowienia Regulaminu.

§13. Obowiązywanie i zmiana regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego

opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów

prawa dotyczących przedmiotu świadczenia Usług, a także z

powodu zmian technicznych lub organizacyjnych, dotyczących

świadczeń realizowanych przez Sprzedawcę.

3. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści

na stronie internetowej Sklepu.

4. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów Sprzedaży zawartych przed

datą jego zmiany.

5. Publikacja informacji o zmianie Regulaminu następuje w obszarze

strony internetowej Sklepu, w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia

obowiązywania jego nowego brzmienia.

6. Sprzedawca wysyła drogą elektroniczną informację o zmianie

Regulaminu, w przypadku związania stron umową zawartą na czas

nieoznaczony.

§14. Postanowienia końcowe

1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami

zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz

nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą, w

stosunku do Klientów niebędących Konsumentami,

2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz

nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Klientów

niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami

technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za

pomocą których Sprzedawca świadczy Usługi,

3. korzyści utracone przez Klientów niebędących Konsumentami.

3. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu

pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem lub

Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez

przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego

rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby

Sprzedawcy.

4. W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami lub do

Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego

dopuszczają taką możliwość, jako prawo właściwe dla wykonania

umowy zawartej ze Sprzedawcą oraz rozstrzygania sporów z nią

związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani

ograniczać praw Klienta będącego Konsumentem, wynikających z

przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.

6. W stosunku do umów zawartych ze Sprzedawcą, w przypadku

niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie

obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się te przepisy.

7. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne

albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i

skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast

nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać

będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co

by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.

§15. Definicje użyte w regulaminie

Dni robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem

dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostarczenie to proces doręczenia Towarów Klientowi do wskazanego

przez niego miejsca przeznaczenia, realizowany za pośrednictwem

Przewoźnika.

Klient to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do

czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych

w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie

obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela

ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa

powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera

ze Sprzedawcą umowę o świadczenie Usługi.

Konto Klienta to panel umożliwiający zarządzanie zamówieniami Klienta

za pośrednictwem Sklepu, pod warunkiem rejestracji i logowania.

Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu

niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością

gospodarczą lub zawodową.

Koszyk to funkcjonalność Sklepu, umożliwiającą kompletowanie

zamówień Towarów przez Klienta.

Przewoźnik to podmiot, świadczący usługi Dostarczania Towarów we

współpracy ze Sprzedawcą.

Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi

świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz

Klientów, za pośrednictwem Sklepu.

Sklep to sklep, prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony

internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: loft-ya.pl.

Sprzedawca to Mirosław Korcz, prowadzący działalność gospodarczą

pod firmą LOFTYA FURNITURE Mirosław Korcz, z siedzibą w Jedlnia-

Letnisko (26-630) przy ul. Słupicka 26 zarejestrowany w Centralnej

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez

Ministra Rozwoju, pod numerem NIP 7961100203 oraz REGON

670160035, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem

Sklepu. Ze Sprzedawcą można się skontaktować pod numerem telefonu:

+48 604 949 598 oraz przy użyciu adresu e-mail: kontakt@loft-ya.pl.

Sprzedaż to Usługa sprzedaży Towarów, świadczona przez Sprzedawcę

na rzecz Klienta, której przedmiot stanowi zobowiązanie Sprzedawcy do

przeniesienia na Klienta własności Towarów i ich wydania oraz

zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów i zapłaty Sprzedawcy

oznaczonej ceny.

Towar to rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu przez Sprzedawcę w

celu Sprzedaży.

Usługa to usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na

podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Sklepu.

Zawarcie umowy następuje w ramach zorganizowanego systemu

zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności

stron.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA

ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Będąc Konsumentem, masz prawo odstąpić od umowy zawartej w

naszym Sklepie w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z

zastrzeżeniem przypadków wskazanych w części „wyłączenie prawa

odstąpienia od umowy”. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po

upływie 14 dni od dnia:

1. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba

trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w

posiadanie rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do

przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy

dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą),

2. zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali

Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu

prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od

umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo

poinformować nas: LOFTYA FURNITURE Mirosław Korcz, ul.

Żerańskiego 11, 26-630 Jedlnia-Letnisko, e-mail: kontakt@loft-ya.pl, o

swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze

jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub

pocztą elektroniczną).

Odstępując od umowy, mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza

odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza

znajduje się w załączeniu do regulaminu świadczenia usług drogą

elektroniczną w ramach Sklepu.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu

wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia

rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego

przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób

dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku

nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o

Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów

płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji,

chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w

każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym

zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu

otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania,

w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli otrzymali Państwo rzeczy w związku z umową prosimy odesłać lub

przekazać nam rzecz pod adres LOFTYA FURNITURE Mirosław Korcz,

ul. Żerańskiego 11, 26-630 Jedlnia-Letnisko, niezwłocznie, a w każdym

razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo

o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą

Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Informujemy, że będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty

zwrotu rzeczy. Jeżeli ze względu na swój charakter rzecz nie może zostać

w zwykły sposób odesłana pocztą, będą Państwo musieli ponieść

bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana

jest maksymalnie na kwotę około 50,00 PLN.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające

z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia

charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy,

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,

wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca

zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci

odstąpienia od umowy)

Adresat: LOFTYA FURNITURE Mirosław Korcz, ul. Żerańskiego 11, 26-

630 Jedlnia-Letnisko | kontakt@loft-ya.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu

od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)umowy o dzieło polegającej

na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej

usługi(*):

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Podpis konsumenta(-ów):

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.

FORMULARZ REKLAMACYJNY

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia

reklamacji z tytułu rękojmi)

Adresat: LOFTYA FURNITURE Mirosław Korcz, ul. Żerańskiego 11, 26-

630 Jedlnia-Letnisko

Imię i nazwisko lub nazwa Klienta:

Adres Klienta:

Nr telefonu Klienta:

Adres e-mail Klienta:

J a k o dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na

reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję:

adres pocztowy:

adres e-mail:

Reklamacja dotyczy:

umowy sprzedaży z dnia __________ towaru:

umowy o świadczenie innej usługi:

inne:

Data stwierdzenia przyczyny reklamacji:

Opis problemu:

Żądanie reklamacji:

usunięcie wady towaru lub usługi

wymiana towaru na wolny od wad

obniżenie ceny towaru

odstąpienie od umowy

Sprzedawca informuje, że:

Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim

przypadku, Klient jest uprawniony do reklamowania towaru przy

zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez dokonanie

reklamacji do gwaranta. Złożenie reklamacji do gwaranta może zostać

dokonane za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta.

Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne

towaru niezależnie od uprawnień wynikających z ewentualnej

gwarancji.

Podpis składającego: ____

Aktualizuję…
  • Brak produktów w koszyku.